کمیته علمی کنفرانس

لیست اعضای کمیته علمی مهندسی عمران

 

دکتر علیرضا باقری

دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سعید اصیل قره باغی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر رسول دلفانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر کیوان کیانی

استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سید بهرام بهشتی اول

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر نادر فنایی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر کورش نصرالله زاده

استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر حمید شاملو

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر مرتضی موسوی

استادیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر علیرضا برهانی

دانشیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر محسن سلطانپور

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر کورش حجازی

استادیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر محمد رضا کاویانپور

دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر محمود قضاوی

استاد  ژئوتکنیک دانشگاه  صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 

دکتر محمود رضا عبدی

دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر حسن قاسم زاده

دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سعید منجم

دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر منصور حاجی حسینلو

دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر علی ادریسی

استادیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر عباسی جهرمی

استادیار مهندسی مدیرت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر فریدون وفایی

دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سیامک بوداقپور

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر محمد رضا صبور

دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر نجمه مهجوری

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر علیرضا بازارگان

استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سعید صبوری

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر محمد رضا ذوالفقاری

دانشیار  زلزله  دانشگاه  صنعتی  خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر بهروز عسگریان

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر سعیدرضا صباغ یزدی

استاد هیدرولیک و سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر رضا کرمی محمدی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر شروین ملکی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر همایون استکانچی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر علی بخشی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر محمد علی قناد

استاد زلزله دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر وحید خونساری

استادیار سازه دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر فیاض رحیم زاده رئوفی

استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر علی معصومی

استاد رئیس دانشکده عمران دانشگاه خوارزمی

 

دکتر ناصر خاجی

استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر مسعود سلطانی محمدی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

 

دکتر غلامرضا قدرتی امیری

استاد سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

 

دکتر مجتبی لزگی نظرگاه

استادیار سازه دانشگاه حکیم سبزواری

 

دکتر حامد رحمن شکرگذار

استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

 

دکتر معصومه سلطانی

استادیار دانشگاه کاشان

 

دکتر احسان سیدی حسینی نیا

استادیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

 

دکتر امید رضا بارانی

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر موسی محمودی صاحبی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

 

دکتر عباس حق اللهی

استادیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

 

دکتر اصغر وطنی اسکویی

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

 

دکتر امیر طریقت

دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

 

دکتر احسان درویشان

استادیار سازه و زلزله دانشگاه آزاد

 

دکتر علی امینی

کارشناس ارشد منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

دکتر محمد رضا مطهری

استادیار ژئوتکنیک دانشگاه اراک

کمیته علمی معماری و شهرسازی

 

دکتر مهیار جاوید روزی

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر محمد رضا حافظی

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر مجتبی حسین علیپور

استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر  حمید رضا خویی

استادیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

 

مهندس  فرشاد  رزمگاه

مربی فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر محسن سرتیپی پور

استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر علی علایی

دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر علیرضا فلاح

استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر حاج ابراهیم زرگر

استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی

 

دکتر حيدر جهانبخش

استادیار دانشگاه پیام نور

کمیته علمی مدیریت شهری

 

دکتر یوسفعلی زیاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

دکتر رحیم سرور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

دکتر غلامرضا کاظمیان

دانشگاه علامه طباطبایی

 

دکتر موسی کمانرودی

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر غلامرضا لطیفی

دانشگاه علامه طباطبایی