صفحه اصلی > کمیته علمی
کمیته علمی

 

لیست اعضای محترم کمیته علمی کنفرانس

عمران

 

1-دکتر علیرضا باقری                            دانشیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2-دکتر سعید اصیل قره باغی                  استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3-دکتر رسول دلفانی                             استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4-دکتر کیوان کیانی                             استادیار سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

5-دکتر سید بهرام بهشتی اول                 دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

6-دکتر نادر فنایی                                استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7-دکتر کورش نصرالله زاده                       استادیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

8-دکتر حمید شاملو                             دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

9-دکتر مرتضی موسوی                         استادیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

10-  دکتر علیرضا برهانی                       دانشیار منابع آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

11-  دکتر محسن سلطانپور                    دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

12-  دکتر کورش حجازی                       استادیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

13-  دکتر محمد رضا کاویانپور                دانشیار مهندسی آب دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

14-  دکتر محمود قضاوی                       استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

15-  دکتر محمود رضا عبدی                  دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

16-  دکتر ناصر مقدس تفریشی                استاد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

17-  دکتر حسن قاسم زاده                     دانشیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

18-  دکتر سعید منجم                          دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

19-  دکتر منصور حاجی حسینلو              دانشیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

20-  دکتر علی ادریسی                         استادیار حمل و نقل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

21-  دکتر عباسی جهرمی                      استادیار مهندسی مدیرت و ساخت دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

22-  دکتر فریدون وفایی                        دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

23-  دکتر سیامک بوداقپور                     استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

24-  دکتر محمد رضا صبور                     دانشیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

25-  دکتر نجمه مهجوری                       استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

26-  دکتر علیرضا بازارگان                     استادیار محیط زیست دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

27-  دکتر سعید صبوری                        استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

28-  دکتر محمد رضا ذوالفقاری               دانشیار زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

29-  دکتر بهروز عسگریان                      استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

30-  دکتر سعیدرضا صباغ یزدی               استاد هیدرولیک و سازه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

31-  دکتر رضا کرمی محمدی                 دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

32-  دکتر شروین ملکی                         استاد  سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

33-  دکتر همایون استکانچی                   استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

34-  دکتر علی بخشی                           دانشیار سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

35-  دکتر محمد علی قناد                      استاد  زلزله دانشگاه صنعتی شریف

36-  دکتر وحید خونساری                      استادیار سازه دانشگاه صنعتی شریف

37-  دکتر فیاض رحیم زاده رئوفی            استاد سازه و زلزله دانشگاه صنعتی شریف

38-دکتر علی معصومی                         دانشیار سازه و زلزله دانشگاه خوارزمی

39-  دکتر ناصر خاجی                           استاد سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

40-  دکتر مسعود سلطانی محمدی           دانشیار سازه و زلزله دانشگاه تربیت مدرس

41-  دکتر غلامرضا قدرتی امیری              استاد سازه و زلزله دانشگاه علم و صنعت

42-  دکتر مجتبی لزگی نظرگاه                استادیار سازه  دانشگاه حکیم سبزواری

43-  دکتر حامد رحمن شکرگذار              استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

44-  دکتر معصومه سلطانی                     استادیار دانشگاه کاشان

45-  دکتر احسان سیدی حسینی نیا         استادیار ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

46-  دکتر امید رضا بارانی                      استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

47-  دکتر موسی محمودی صاحبی           دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

48-  دکتر عباس حق اللهی                     استادیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

49-  دکتر اصغر وطنی اسکویی                دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

50-  دکتر امیر طریقت                          دانشیار سازه و زلزله دانشگاه شهید رجایی

51-  دکتر احسان درویشان                     استادیار سازه و زلزله دانشگاه آزاد

52-  دکتر  عادل عساکره                       استادیار ژئوتکنیک دانشگاه هرمزگان

53-  دکتر علی امینی                            کارشناس ارشد منابع آب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 

 

معماری و شهرسازی

 

54-  دکتر مهیار جاوید روزی                   استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

55-  دکتر محمد رضا حافظی                  استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

56-  دکتر مجتبی حسین علیپور              استادیار فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

57-  دکتر حمیدرضا خویی                     استادیار معماری دانشگاه شهید بهشتی

58-  مهندس فرشاد رزمگاه                     مربی فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

59-  دکتر محسن سرتیپی پور                 استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

60-  دکتر علی علایی                           دانشیار معماری دانشگاه شهید بهشتی  

61-  دکتر علیرضا فلاح                          استاد فن ساختمان دانشگاه شهید بهشتی

62-  دکتر حاج ابراهیم زرگر                    استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی

63-  دکتر محمد رضا مطهری                  استادیار معماری دانشگاه پیام نور

64-  دکتر حيدر جهانبخش                    استادیار دانشگاه پیام نور

 

مدیریت شهری

65-  دکتر یوسفعلی زیاری                      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

66-  دکتر رحیم سرور                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

67-  دکتر غلامرضا کاظمیان                   دانشگاه علامه طباطبایی

68-  دکتر موسی مکانرودی                    دانشگاه خوارزمی

69-  دکتر محمدرضا بابایی                   معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری