این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

 
 
 
     

 

صفحه اصلی > کمیته اجرایی دائمی
کمیته اجرایی دائمی

 
مسئول ارتباطات کنفرانس : مهندس حسام الدین احمدزادگانمسئول دبیرخانه کنفرانس: امید رحمانیمسئول پشتیبانی: دکتر  توفیق طاهرخانی


مسئول روابط عمومی: مهندس زهرا خادممسئول طراحی و پشتیبانی سایت: مهندس احمد لک


مهندس انیس وثوق
مسئول امور اطلاع رسانی و انتشارات


کمیته اجرایی:


علیرضا مرادینسیمه مرادی