صفحه اصلی > محورهای کنفرانس
محورهای کنفرانس

محورهای ویژه مهندسی عمران:

* مخاطرات (با منشاء طبیعی و انسانی)، برنامه ریزی و مدیریت ریسک

* زلزله، مخاطرات ژئوتکنیکی، آتش و طراحی پایدار

* آب، محیط زیست و منابع طبیعی

* حمل و نقل و ارتباطات و ترافیک

* پایش کیفیت ساخت و ساز


محورهای ویژه معماری:

* کالبد فضای شهری و  فضای اجتماعی 

* کیفیت معماری، سیما و منظر شهری

* بافتهای تاریخی و با ارزش شهرها و قابلیتهای آن (میراث های تاریخی، صنعتی و مدرن)

* نشانه ها، نمادها و مدیریت فرهنگی


محورهای ویژه مدیریت شهری:

* نظام مالی پایدار برای شهرها

* یکپارچگی نظام مدیریت شهری

* مدیریت پسماند در شهرها

* ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شهرداری ها