کد اختصاصی ISC
9617082802


 
 

 

اعضای شورای سیاستگذاری

 

دکتر محمدرضا کاویانپور
مهندس احمد مجیدی
مهندس علیرضا جاوید
مهندس خلیل راحتی
دکتر محسن نظرپور
دکتر سید بهرام بهشتی اول
دکتر حیدر جهانبخش
دکتر حبیب الله طاهرخانی
دکتر حامد مظاهریان
دکتر پیزوز حناچی
مهندس محمدرضا توکلی
دکتر محمدرضا مطهری
دکتر رحیم سرور
دکتر بهروز عسکریان
مهندس علیرضا جعفریبه اطلاع کلیه شرکت کنندگان گرامی می رساند با توجه به هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنفرانس و دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه،مسکن و شهر سازی مقرر گردیده به شرکت کنندگان در  کنفرانس و کلاسهای ارتقاء که متعاقبا اعلام می گردد گواهی ارتقاء پایه به مدت 16 ساعت اعطاء گردد.لذا از کلیه متقاضیان دعوت می گردد پس از ثبت نام اولیه و درج کد نظام مهندسی در سایت در پنل کاربری در بخش هزینه های جانبی نسبت ثبت نام و پرداخت هزینه ها اقدام نمایند.