سخنرانان کلیدی

پروفسور علیرضا علی احمدی

استاد تمام دانشگاه علم و صنعت

پروفسور علي اكبر عرب مازار

استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی

پروفسور محمد تقی وزیری

Professor Emeritus of California State University

پروفسور اکبر مانوسی

Professor Carleton University, Sprott School of Business Ottawa, Canada

مسئولین کنفرانس

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران و شهرسازی

دکتر حامد مظاهریان

معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دکتر سعید ایزدی

معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا

مهندس علیرضا جعفری

مدیر عامل سابق شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

دکتر بهروز عسکریان

عضو هیئت علمی و قائم مقام ریاست دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سعید صبوری

رئیس دانشکده مهندسی عمران خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر رحیم سرور

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

مهندس محمد رضاتوکلی

مدیر کل حمل و نقل وترافیک شرکت عمران شهرهای جدید 

مهندس خلیل راحتی

مشاور وزیر کشور در امور شهرداری ها و پروژه های عمرانی

مهندس عباس زرکوب

عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرزی

دکتر حیدر جهانبخش

هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

مهندس علیرضا جاوید

مشاور شهردار تهران

مهندس ایرج معزی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران و شهرسازی

دکتر حامد مظاهریان

معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دکتر سعید ایزدی

معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا

مهندس علیرضا جعفری

مدیر عامل سابق شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

دکتر بهروز عسکریان

عضو هیئت علمی و قائم مقام ریاست دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سعید صبوری

رئیس دانشکده مهندسی عمران خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر رحیم سرور

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

مهندس محمد رضاتوکلی

مدیر کل حمل و نقل وترافیک شرکت عمران شهرهای جدید 

مهندس خلیل راحتی

مشاور وزیر کشور در امور شهرداری ها و پروژه های عمرانی

مهندس عباس زرکوب

عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرزی

دکتر حیدر جهانبخش

هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

مهندس علیرضا جاوید

مشاور شهردار تهران

مهندس ایرج معزی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

دکتر پیروز حناچی

شهردار تهران

دکتر محسن نظرپور

رئیس هیئت مدیره موئسسه اساتید بهسازان

مهندس احمد خرم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

مهندس احمد مجیدی

معاون سابق وزیر راه و شهرسازی

دکتر محمد رضا کاویانپور

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

مهندس حبیب ا… طاهرخانی

معاون وزیر و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت عمران و شهرسازی

دکتر حامد مظاهریان

معاون وزیر در امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

دکتر سعید ایزدی

معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا

مهندس علیرضا جعفری

مدیر عامل سابق شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

دکتر بهروز عسکریان

عضو هیئت علمی و قائم مقام ریاست دانشکده عمران دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سید بهرام بهشتی اول

هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر سعید صبوری

رئیس دانشکده مهندسی عمران خواجه نصیر الدین طوسی

دکتر رحیم سرور

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

مهندس محمد رضاتوکلی

مدیر کل حمل و نقل وترافیک شرکت عمران شهرهای جدید 

مهندس خلیل راحتی

مشاور وزیر کشور در امور شهرداری ها و پروژه های عمرانی

مهندس عباس زرکوب

عضو هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرزی

دکتر حیدر جهانبخش

هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه پیام نور و عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

دکتر محمد رضا مطهری

هیئت علمی دانشگاه اراک

مهندس علیرضا جاوید

مشاور شهردار تهران

مهندس ایرج معزی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش