محورهای مهندسی عمران:

* مدیریت مخاطرات طبیعی و بحرانهای انسان ساز (زلزله،سیل،آتش و آلودگی…)

* طراحی پایدار (سازه، زلزله، ژئوتکنیک)

* آب، خاک، هوا و محیط زیست

* حمل و نقل، ارتباطات، ترافیک و روسازی

* پایش کیفیت ساخت و ساز

محورهای معماری  و برنامه ریزی شهری:

* روشهای ارتقای کیفیت و زیست پذیری شهری

* کیفیت معماری، سیما و منظر شهری و روستایی

* بافتهای تاریخی و با ارزش شهرها و قابلیتهای آن (میراث های تاریخی، صنعتی و مدرن)

* نشانه ها، نمادها و مدیریت فرهنگی فضاهای شهری

محورهای مدیریت شهری:

*توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD)

* نسل نوین شهرهای جدید

* روشهای تامین منابع پایدار برای شهرداری ها

* یکپارچگی نظام مدیریت شهری و پیراشهری

* مدیریت پسماند در شهرها

* ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شهرداری ها